Sứ mệnh

DNA của BKIT

Sứ mệnh
Nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng cuộc sống nhân loại dựa trên Phần mềm và Trí tuệ nhân tạo
Tầm nhìn
Tạo sản phẩm có tính di sản. Là nhà cung cấp công nghệ mũi nhọn được tin yêu trên toàn cầu
Năng lực cốt lõi
Tài năng, Nhiệt huyết, Giữ tính nguyên bản.