DNA của BKIT

Sứ mệnh
Nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng cuộc sống nhân loại dựa trên Phần mềm và Trí tuệ nhân tạo.
Tầm nhìn
Trở thành nhà cung cấp công nghệ mũi nhọn được tin yêu trên toàn cầu.
Năng lực cốt lõi
Chỉ số thông minh, Đam mê, Tạo sản phẩm có tính di sản, Liêm chính, Tôn thờ cái đẹp, Giữ gìn tính nguyên bản.
Giá trị
Sự khác biệt đúng. Dựa trên Tư duy phản biện và bản lĩnh để đưa giá trị về đúng chuẩn mực.